Tjänster

Arbetsmiljö

Karlberg Consulting AB har många års erfarenhet av företagshälsa, arbetsmiljöarbete, organisationsutveckling. Vår specialitet är att jobba med företag, grupper och medarbetare för att tillsammans uppnå en god arbetsmiljö såväl fysiskt som organisatoriskt och psykosocialt.

Medarbetare och ledning som trivs, känner sig trygga och upplever att omgivningen ser, lyssnar till och bekräftar sina medarbetare, arbetar mera effektivt och bibehåller en god hälsa.

Vi tillhandahåller kunskap och erfarenhet för att uppnå en hälsosam, lönsam och effektiv verksamhet.

Arbetsmiljöutbildning

Utbildning Bättre arbetsmiljö för chefer och skyddsombud 3-5 -dagars beroende på bransch, verksamhet. Grund 2 dagar, påbyggnad 1-2 dagar efter 3-6 månader, ev 1 dag uppdatering efter 1 år.

Utbildning SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete 1-2 -dagar.

Utbildning Rutiner kring sanktionsavgifter 1-dags utbildning.

Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö 1-2 -dagars utbildning.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM

Vi arbetar med modellen för SAM enligt AFS 2001:1

Undersöka

 • Medarbetarsamtal
 • Arbetsplatsträffar
 • Arbetsmiljöronder
 • Enkätundersökning Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
 • Uppföljning arbetsanpassning och rehabilitering
Kontrollera

 • Uppföljning
 • Analys effektivitet
 • Justering
SAM Riskbedömning

 • Riskkällor
 • Riskklassning utifrån sannolikhet och konsekvens
 • Åtgärder
 • Handlingsplan
Åtgärda

 • Vad
 • Vem
 • Genomförandetidpunkt